Έρανοι στα Κύθηρα για τους σεισμοπαθείς της Ζακύνθου το 1893

Διαβάζομε στην εβδομαδιαία Κυθηραϊκή εφημερίδα «ΚΥΘΗΡΑ» της 27ης Φεβρουαρίου 1893 του Κυθήριου δικηγόρου Ανδρέα Κατσούλη:

«Η καταστροφή της ωραίας αδελφής μας, της ατυχούς Ζακύνθου, ως ήτο επόμενον ζωηρόν αίσθημα θλίψεως προυκάλεσεν εις την νήσον των Κυθήρων, διό εν αμφοτέροις τοις δήμοις, Κυθηρίων και Ποταμίων, συνεστήθησαν επιτροπαί προς συλλογήν συνδρομών. Και οι μεν δήμοι προσήνεγκον ανά 500 δρχ. έκαστος, αι δε ειδικαί επιτροπαί εξακολουθούσι εισπράττουσαι. Και εν τω Δήμω Κυθηρίων η 6μελής επιτροπή, η αποτελουμένη εκ των κ.κ. Σαμουήλ Ιερομονάχου Ζάννη, Γ. Μανάκου, Μ. Νικηφοράκη, Ι. Στάη, Ι. Κοντολέοντος, Σπυρ. Μασσέλου, εισέπραξε εν τη Πόλει των Κυθήρων μέχρι σήμερον 455,90 δρχ. 

Νικόλαος Δελακοβίας 

Φοιτητής Νομικής

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση