Ο βασιλικός ψαλμός ιθ όπως ψάλλεται κατ έθος εις τα Κύθηρα κατά την ακολουθία του Νυμφίου.